Sveto pismo, poznato kao Biblija, je nadahnuta Božija reč i naš konačni autoritet po pitanju vere i prakse.

bibleOva verovanja HJC se temelje na Svetom pismu i daju se kao osnov za zajedničku veru, zajedništvo i službu.

Večno Božanstvo
Verujemo u jedinstvo istinitog i živog Boga koji je večan i samopostojeći i koji se objavio kao jedno biće u tri osobe – Otac, Sin i Sveti Duh, i koji je Tvorac i Svedržitelj svega vidljivog i nevidljivog (1. Mojsijeva 1:1; 5. Mojsijeva 6:4; Psalam 86:9-10; Isaija 43:10-11; Matej 28:19; Marko 12:29; Jovan 1:1-3).
Gospod Isus Hristos
Verujemo u Gospoda Isusa Hrista, koji je bio i koji jeste večni Sin Božiji; i koji se ovaplotio Svetim Duhom i rodio se od Device Marije. Verujemo u Njegov bezgrešni život, čudotvornu službu, Njegovu smrt radi izmirenja čoveka sa Bogom, telesno uskrsnuće, slavno vaznesenje, i neprestanu molitvu za nas (Isaija 7:14; Matej 1:23; Luka 24:39; Dela 1:9; 2:22; 10:38; Rimljanima 8:34; 1. Korinćanima 15:4; 2 Korinćanima 5:21; Efescima 4:8-10; Jevrejima 7:25-26; 9-12; 1. Petrova 2:22).
Sveti Duh
Verujemo u Svetog Duha, koji je uvek prisutan i delotvoran u ubeđivanju i obnavljanju grešnika, i osvećivanju i vođenju vernika u svu istinu (Jovan 14:26; 16:8-11; Rimljanima 8:14; 1. Petrova 1:2).
Sveto pismo
Verujemo u verbalno potpuno nadahnuće Svetog pisma, odnosno Starog i Novog zaveta na izvornim jezicima. Sve pismo je dato nadahnućem od Boga i nepogrešivo je, i savršeno objavljuje volju Božiju u vezi sa čovekom u svemu što je potrebno za spasenje, i potpuno je nenadmašno i dovoljno u autoritetu u svim pitanjima vere i ponašanja. Biblija ne samo da sadrži Reč Božiju, već i jeste potpuno otkrivenje i sama Reč Božija, nadahnuta od Svetog Duha, tako da što god nije u njoj ne može da se prihvati kao princip vere (Matej 5:17-18; 24:35; Jovan 4:39; 2 Timotej 3:16-17; 2. Petrova 1:19-21).
Đavo
Verujemo da postoji ličnost đavola, koji je svojim uticajem izazvao pad čoveka, i koji se sada trudi da uništi veru svakog vernika u Gospoda Isusa Hrista (1. Mojsijeva 3:1-15; Matej 4:1-11; Luka 4:1-13; Jovan 13:2; Jakov 4:7; 1. Petrova 5:8).
Pad Čoveka
Verujemo da je Bog stvorio čoveka na svoju sliku, moralno savršenim i pravednim, ali da je čovek pao dobrovoljnim sagrešenjem. Prema tome, svi ljudi su odvojeni od prvobitne pravednosti, budući da su, greha radi, bez duhovnog života (1. Mojsijeva 1:26-31; 3:1-7; Rimljanima 5:12-21).
Izmirenje
Verujemo da se Božiji odgovor na grešno stanje čoveka nalazi u smrti Njegovog Sina, Gospoda Isusa Hrista, na krstu. Njegove patnje i prolivena krv su obezbedili potpuno izmirenje za grehe celoga sveta. Osim ovog, drugog temelja za spasenje nema (2. Korinćanima 5:18-21; Galatima 1:4; Efescima 1:7; Kološanima 1:14; Jevrejima 9:25-26; 1. Petrova 1:19-20).
Spasenje čoveka
Verujemo da se spasenje prima pokajanjem prema Bogu i verom u Gospoda Isusa Hrista. Ovo iskustvo se zove i novo rođenje i predstavlja trenutno i potpuno delovanje Svetog Duha kojim se verujući grešnik preporađa, opravdava i usvaja u porodicu Božiju i postaje novo stvorenje u Hristu Isusu i naslednik večnog života (Tit 2:11; 3:5-7; 1. Petrova 1:23; 1. Jovanova 5:1).
Crkva
Verujemo da je crkva telo Hristovo, sa božanskim zadatkom da ispuni Veliko poslanje. Svaki vernik, rođen od Duha, sastavni je deo opšteg sabora i crkve nanovorođenih, čija su imena zapisana na nebu (Efescima 1:22-23; 2:22; Jevrejima 12:23).
Krštenje u vodi
Verujemo da se krštenje, potapanjem, u ime Oca, Sina i Svetog Duha, propisuje svima koji su se pokajali i poverovali u Hrista kao Spasitelja i Gospoda, i da simbolizuje naše sjedinjenje sa Hristom u Njegovoj smrti, sahrani i uskrsnuću (Matej 28:19-20; Marko 16:16; Dela 10:47-48; 2:38-39; Rimljanima 6:4-5; Kološanima 2:12).
Večera Gospodnja
Verujemo da nanovorođeni hrišćani treba da učestvuju u Večeri Gospodnjoj tj. Pričesti, čime na poseban način primaju svakovrsne blagoslove Gospodnje i duhovnu snagu za posvećenje, odvajanje od svega što je zlo. (Jovan 17:15-19; Dela 15:8-9; Rimljanima 12:1-2; 1. Solunjanima 4:3-4; 5:23-24; Jevrejima 2:11; 10:16-19).
Krštenje Svetim Duhom
Verujemo da se krštenjem Svetim Duhom vernik ispunjava silom da bude efikasan svedok za Hrista. Verujemo u nadnaravne darove Svetog Duha, koji se daju Crkvi za njenu izgradnju i za Veliko Poslanje. (Luka 24:49; Dela 1:4-5, 8; 2:1-4; 8:15-19; 11:14-17; 18:1-7).
Darovi službe
Verujemo u Hristove darove službe, da je Bog dao jedne za apostole, druge za proroke, jedne za jevanđeliste, a druge za pastire i učitelje; kako je zapisano u Efescima 4:11-13.
Duhovni darovi
Verujemo da i danas deluju devet natprirodnih darova Svetoga Duha, kako je zapisano u 1. Korinćanima 12:8-10.
Božansko isceljenje
U skladu sa učenjima Svetog pisma, verujemo u našeg nebeskog Oca da će da nas štiti i isceljuje naša tela od bolesti i oboljenja. Verujemo da nam je božansko isceljenje tela, kao i svi Božiji spasonosni blagoslovi, obezbeđeno otkupljujućom smrću i pobedonosnim uskrsnućem našega Gospoda Isusa Hrista. To je privilegija svih vernika koja se prima verom u nepromenljiva obećanja našeg nebeskog Oca (2. Mojsijeva 15:26; Psalam 103:3; Isaija 53:4; Matej 8:16-17; Marko 16:17-18; 1. Petrova 2:24; Jakovljeva 5:14-15).
Hristov Drugi Dolazak
Verujemo u predstojeći, lični povratak našega Gospoda Isusa Hrista da bi sabrao Svoj narod k sebi. Imajući ovu slavnu nadu i neposredno iščekivanje, čistimo se, kao što je On čist, da bismo bili spremni da Ga dočekamo kada dođe (Jovan 14:1-3; 1. Solunjamia 4:15-17; 2 Solunjanima 2:1; Titu 2:13; Jakovljeva 5:7-8; 1. Jovanova 2:28; 3:2-3).
Milenijum
Verujemo da će se Gospod Isus Hristos vratiti da uspostavi Svoju hiljadugodišnju vladavinu na Zemlji (Psalam 11; 96:10-13; Danilo 7:22; Zaharija 14:5; Otkrivenje 5:9-10; 20:1-10).
Kazna Zlih
Verujemo u večnu kaznu zlih, onih koji svojevoljno odbacuju i preziru ljubav Božiju dokazanu u velikoj žrtvi Njegovog jedinog Sina na krstu za njihovo spasenje. (Matej 25:46; 13:49-50; Luka 12:47-48; Rimljanima 6:23; 2 Solunjanima 1:8-9; Otkrivenje 20:11-15)
.